Reya Heq / Hakk Yol Kavramlar ve Çözüm Gücü

Dilimiz Xızır’ın dilidir. Kemalet insan donuna biçtiğimiz hakikat kelamını kurma  gücüdür. İnsanı kamil edep – erkan bilen, yerini nişan etmiş cana dememizdir. Doğal toplumsal yaşamımız cümle varlık ile rızkını rıza ile pay eden rıza toplumudur. Yasamız Hakk Yasası (Şir – Süt) dır. Yaşayan külli varlık olan kainatta hiç birşey çoğalmaz sadece tekamül eder. Evren canlı varlık halidir ve nefes alır. Her varlığın, zerrenin, hücrenin nefes aldığı gibi. Büyümek bir halden başka bir hale geçmektir. Doğmak çoğalmak değil, başka bir varlığın yerini almaktır. İkrarlaşma gayretidir. Mal – MA’nın(Ana Kadın- Qile) tüm varlıkların paylaşım esaslı üretim gücüdür. Rızıklanma için gayrettir. Bu gayret külli varlığın ikrarlı birlikteliği ile açığa çıkar. Zenginlik Kamil İnsanın Hakkı bilme hali olarak kültür üretmektir. Kültür hakikat bilgisinin görünür olan gerçeği olarak anlaşılmalı. Kültür rızalıktan gücünü aldığı taktirde yaşanılabilir ortaklaşmaları açığa çıkarır.

Reya Heq / Hakk Yol Alevi inanç ve düşün dünyası ilk hali, külli hali karanlık olarak ifade eder. Bu hal XU-HU(kendi) halidir. Çark halinde olan XU hali ilk ikrarlaşmadır. Tüm evren bu vesile ile ikrarlıdır. Her canlı birbirinin aynası olarak tüm evrende serpilidir. Yansıma olarak karşılığı vardır. Her gayret ile hareket tüm kainatta hissedilir ve görünür olur. Hiçbirşey hareketsiz değildir. Şöyle düşünürsek bile varlık olarak siz milyarlarca varlığın ikrarlaşmış (Biraraya) gelmiş rızalı halisiniz. Bedeniniz tüm evreni barındırdığı gibi, bir hücrenizde tüm evreni kendinde barındırır. Attığınız her adım tüm evrende atılmış bir adım olarak, tüm evreni etkiler. Bu hal Xu halinin ilk halinden bağımsız değildir. Xu kendini bilir, çar anasıra bürünür görünmek diler. Görünmek ışık halidir. Xuda – Hüda halidir. Xuda görünmek diler yol bilgisi olan, evren bilgisi Xızıri bilgi ile çark-ı pervaz olur. Xiziri bilgi evrendeki her halin birbirine yar olma bilgisi, zaman bilgisi olarak anlaşılmalıdır. Zaman ışık ile görünür olur. Görünme haline RA- RE- YOL olarak mana biçer. Xiziri bilgi Xu’nun görünür olma Yolu- Yolculuğudur. Hakk bu görünür olma halinin ikrar vermiş bütünüdür. Xiziri bilgiyi doğma gayreti, hakikat bilgisi, görme bilgisi olarak da anlayabiliriz. Karanlık hiçlik ve ya yokluk değildir. Karanlık görünme halinin rahmidir. Bu nedenle doğal toplum inançları, kamil insan bilgisi karanlıktan korkmaz. Karanlık tüm halleri barındıran rahim gerçeğidir. Herşey rahme döner. Ayna bunun için temel örneklenmelerden olabilir. Aynanın arkası sırlıdır. Yani camın arkası karartılmıştır. Kararma ışıkla yansımayı gösterir. Hakikat bilgisi aynayı ters çevirip, yansıyan cemalinin nefsi hal olduğunu farkeden insanın ibadet halidir. Bu nedenle yaşlılarımız Meha Morkiri (Mühürlü Ay – Kutsanmış Ay) Muharrem Ayında Siyah giyinir ve aynaları ters çevirirler. Köklü Qile – Kile (Bilge Kadın – Peri) Cemallerini görmek nefsani kendi ışıklarına kapılmak anlamı taşıyacağı için, cemallerine bakmazlar. Külli varlık ile aynı hale, rahim halinde bir olmak için. Bazı sufi yaklaşımlar karanlık halini ya da Xu – Hu halini hiçlik olarak tanımlarlar. Bu Hakk Yol Alevilikte tarikata kaymış eksik manalı bir yaklaşımdır. Hakk Yol inanç deryasında hiçlik diye bir kavram yoktur. Her hal vardır. İlk zerre donu olsa bile vardır. Her şey varlık halidir. Varlık varlıktan doğar. Genleşir ve daralır ciğerlerin nefes alması gibi. Büyük oluşlar sonsuz rahimde görünür olmuş olanlardır.

Mana İle…

Her hafta Reya Heq / Raa Heqi / Hakk Yol Alevilik Kavramlarını açmaya çalışacak, güncel konularda Reya Heq / Hakk Yol İnanç – Düşün deryasının yaklaşımı ile meseleleri nasıl çözebileceğimizi ya da yol bulabileceğimizi paylaşacağız. Hakk Yol toplumları evrende iyi ve kötü halinin olmadığını bilir. Hakkı bilen her can kötülük ve iyiliğin İnsan canlısının yorumu olduğunu fark eder. Bugün birileri için kötülük edenler bu hakikati görmeli ve yeniden düşünmelidirler. Nefislerine dönmeli ve onun hükmünü kontrol etmemeliler. Alevi toplumunun inanç alanlarında varlığı, görünürlüğü, eleştirel yaklaşımlarının güçlü çözümlemelerini rehber almalılar. Bu durum adil yaklaşımı güçlendirecektir. Varlık yansıması ile kendini anlamlı kılar. Cemevleri ile ilgili tartışmalarda iktidar ya da iktidar hedefleyen dinamikler parsa(Çıkar) ile yaklaşmaktalar. Kendilerinin magazinsel argümanı gibi kullanışlı gelen yönlerini görünür kılmakta Hakk Yol Aleviliğin derin çözümlemesini görmezden gelmekte ya da işlerine gelmemektedir. Yardımımıza koşanlarda meselelere üstünkörü ve çıkarsamacı yaklaşmaktalar. Bunun bir kısmı bizim eksiklerimizden olsa da, asıl ruh İnancımızı ve düşün dünyamızı, yaşam düsturumuzda ki hakikati geçerli çözüm olarak görmemekten kaynaklı tarihsel travmatik yaklaşımların sonucudur. Yaşamın devamlılığı için iktidar duygusu, rızalı toplum ısrarı iktidar heveslerini beslemediği için geçer akçe olarak görmeme halidir. Hakk duygusu üzerine kurulan Hegemonya yaklaşımı ile karşıtlık üzerinden siyaset üretmek daha kolayına geliyor tüm dinamiklerin. Bu karşıtlık hali toplumlara çözüm üretmediği gibi Nehak’ın da işine geliyor. Örneğin bizim Cemxanelerimiz daha Türkiye Cumhuriyeti yokken vardı. Ya da Karl Marks daha doğmadan inancımız hakikat arayışında Hallac-ı Mansur’u, Nesimi’yi doğurmuştu.  Cemevlerimiz parmak hesabı magazinliğine indirilmeden, Hakk bilmeyenler utanmadan itiraz ederken de nefislerinin hükümranlığında toplumu bölmekte olduklarını ve bunun işlerine yaradığını düşünme gafletinde olduklarının ne kadar görünür olduğu aşikarken yaptılar bunu. Sultanbeyli de Cemevi saldırıya uğradığında hangi hesaplar yapıldı bilmemek için aptal olmak lazım. Birde saldırı karşısında büyük laf yerine kendine bakıp bu edepsizliğe yeltenenlerin, hangi edepsizliklerden güç aldığını düşünmek temel sorunumuzdur. Toplumsal ikrarlaşma ve ikna etme gücümüzün zayıflığını, bir avuç kalma duygusunu hiç de yıkamadığımızın göstergesi. XU – HU halini bilmeyen nefsine köle iktidarlar ve iktidar heveslisi haller ile karşı karşıyayız gayret ile hakikati anlatmaktan başkada çare yoktur. Bugün Ortadoğu ve Türkiye karşıtlıklar üzerinden yarılırken herkes bir düşman yaratarak kendini haklı çıkarma derdinde. Hakk Yol Alevi Halkları toplumsal doğal barışı güçlendirmekten başkaca bir yol olmadığını güçlü anlatmak zorundayız. Dincilik ile halkları ayrıştıran Kürde, Türkmene, Araba dinini sormanın ne kadar ayıp olduğunun farkında değiller. Günümüzde Mezopotamya ve Anadolu da bir aşiretin tüm dinleri ve inançları içinde barındırdığını bilmeyen cehalet ancak karşıtlık üzerinden siyaset üretir.

Hakk Aynamız, Xızır Yardımcımızdır.